SPZOZ Augustów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowiearta na WordPressie

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA z Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego

Nazwa zadania: „Podniesienie jakości świadczonej opieki medycznej poprzez modernizację oraz doposażenie SOR w Augustowie ”

Dofinansowanie wynosi 9 996 195,00 PLN z czego 7 535 404,00 PLN w 2024 roku, a kwota 2 460 791,00 PLN przypada na 2025 rok

Całkowita wartość projektu to 9 996 195,00 PLN

U M O W A z dnia 30.11.2023 nr DOI/FM/SMPL/103/MDSOR/2023/1005/300 na udzielenie dotacji celowej na finansowanie realizacji inwestycji pn. „Podniesienie jakości świadczonej opieki medycznej poprzez modernizację oraz doposażenie SOR w Augustowie”

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa jakości leczenia i dostępu pacjentów do infrastruktury ochrony zdrowia. Realizacja powyższego zostanie dokonana poprzez spełnienie celu szczegółowego, którym jest poprawa dostępności i jakości usług poprzez doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oraz prace modernizacyjne. Należy zauważyć, że jak nadmienia również Program inwestycyjny Modernizacji Podmiotów Leczniczych „mimo znaczącej poprawy wyposażenia i funkcjonowania dotychczasowej infrastruktury ratownictwa medycznego nadal istnieją potrzeby doposażenia, wymiany sprzętu i modernizacji infrastruktury jednostek systemu oraz jednostek z nim współpracujących w każdym jego ogniwie, na każdym etapie udzielania pomocy w stanie nagłym w ramach łańcucha przeżycia.” Realizacja projektu ma na celu wsparcie jednostki w zakresie infrastruktury ratownictwa medycznego. W ramach inwestycji zostanie doposażony i zmodernizowany SOR oraz doposażone zostaną pracownie z nim współpracujące (tj. pracownia tomografii komputerowej i pracownia endoskopii), m.in. zakupiony zostanie własny tomograf komputerowy. Zakupione zostaną m.in. wózek do transportu chorych, respirator, defibrylator, aparat EKG, aparat do ogrzewania chorych, wideolanryngoskop, aparat USG, zestaw do bronchoskopii, analizator parametrów krytycznych, tomograf. Prace w zakresie modernizacji dot. wyłącznie SOR.

Okres realizacji projektu lata 2024 -2025

Lokalizacja projektu: Augustów, 16-300, ul. Szpitalna 12

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com