SPZOZ Augustów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowiearta na WordPressie

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej

I. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1. Pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości np. dowód osobisty, paszport.

2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

a) rodzicom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dokumentu tożsamości,

b) opiekunom ustanowionym przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.) oraz dowodu tożsamości.

3. Osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej, za okazaniem dowodu tożsamości np. dowód osobisty, paszport.

4. Osobie upoważnionej przez pacjenta na podstawie odrębnego pełnomocnictwa (upoważnienia) z podpisem notarialnie poświadczonym lub podpisanego w obecności pracownika, który poświadcza fakt złożenia podpisu przez upoważniającego.

5. Po śmierci pacjenta prawo dostępu do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

II. Formy udostępniania dokumentacji

1. Do wglądu w komórce udzielającej świadczeń medycznych w obecności kierownika komórki lub osoby przez niego upoważnionej.

2. Do wglądu w dokumentację medyczną archiwalną w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej w obecności kierownika lub osoby przez niego upoważnionej.

3. Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.

III. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej osobom fizycznym

1. Uzyskanie kopii dokumentacji medycznej odbywa się na podstawie wniosku pisemnego złożonego przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej.

2. Wniosek można pobrać:

a) w rejestracji do poradni specjalistycznych

b) w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej (budynek Administracji, parter)

c) na stronie internetowej https://spzoz.augustow.pl/dla-pacjenta/dokumenty-do-pobrania/

3. Termin wglądu do dokumentacji pacjenta podczas pobytu w oddziale należy ustalić z Kierownikiem oddziału lub lekarzem prowadzącym.

4. W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego składa pisemny wniosek o wydanie dokumentacji medycznej. Wniosek powinien zawierać niezbędne informacje umożliwiające identyfikację pacjenta. We wniosku należy również zawrzeć informacje o żądanym zakresie dokumentacji medycznej, którą należy przygotować.

5. Wydanie kopii dokumentacji medycznej nastąpi w terminie ustalonym z pracownikiem Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej – osobiście lub w rozmowie telefonicznej tel. (87 64 44 278).

6. Odbiór kopii dokumentacji medycznej pacjent lub osoba upoważniona potwierdza podpisem i datą odbioru na wniosku.

7. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, która nie jest wskazana w dokumentacji, należy we wniosku o wydanie dokumentacji zaznaczyć odpowiednią kratkę oraz wpisać dane osoby upoważnionej.

8. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w rejestracji do poradni specjalistycznych lub w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej.

9. Kopia dokumentacji medycznej pacjenta może być przesłana pocztą (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru) na wskazany adres wraz z dołączonym rachunkiem.

IV. Zasady odpłatności za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej

  1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej SPZOZ w Augustowie pobiera opłatę:

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
– w okresie 01.09.2023 r. – 30.11.2023 r.

1 strona wyciągu albo odpisu

1 strona kopii albo wydruku

Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych

maks. 0,002
przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,00007
przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia

II kwartał 2023 r.
7005,76 zł

14,01 zł

0,49 zł

2,80

Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na elektronicznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu), podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Jej maksymalną wysokość określa Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta*

Podstawa prawna: *Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2016 nr 186 z późn. zm.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com