SPZOZ Augustów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowiearta na WordPressie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

 Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego

Nr decyzji: UDA-RPPD.08.04.01-20-0083/20-00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Augustowie uczestniczy w projekcie którego okres realizacji wynosi od 02.2020-06.2021 roku, z budżetem w wysokości 2 428 977,83 PLN gdzie Współfinansowanie EFRR oraz Budżetu Państwa dla SP ZOZ w Augustowie wynosi 2 166131,11 PLN

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podlaskiego poprzez poprawę sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w wyniku skoordynowanych działań na rzecz uzyskania optymalnego poziomu opieki zdrowotnej nad mieszkańcami regionu. Cele szczegółowe to m.in. poprawa jakości i uzupełnienie rzeczowe infrastruktury wykorzystywanej w procesie realizacji usług medycznych istotnych z punktu widzenia stanu epidemiologicznego w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2, zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 w województwie, wzrost dostępności kadry medycznej w woj. podlaskim do niezbędnych nowoczesnych technologii medycznych w zakresie ratownictwa, diagnostyki i leczenia osób zakażonych SARS-CoV-2, zwiększenie potencjału i możliwości realizacji procesu diagnostyczno0leczniczego oraz ratowniczego w najbardziej sprawny, efektywny i bezpieczny sposób, zminimalizowanie ryzyka niedoborów kadry medycznej poprzez wzrost dostępności niezbędnych środków ochrony osobistej, urządzeń i środków do dezynfekcji, skrócenie czasu reakcji ratowniczej i diagnostyczno-leczniczej poprzez uzyskanie analogicznego poziomu zasobów medycznych do walki z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie całego województwa.

Działania projektu: zakup sprzętu, specjalistycznych środków transportu, aparatury medycznej i diagnostycznej, zakup testów, odczynników oraz materiałów medycznych, zakup urządzeń i środków do dezynfekcji, zakup środków ochrony osobistej.

Grupę docelową projektu stanowią bezpośrednio wszyscy mieszkańcy województwa podlaskiego narażeni na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, a pośrednio osoby przebywające na terenie województwa, którzy otrzymają pomoc medyczną w zakresie diagnostyki czy leczenia COVID-19 ze strony jednostek partnerskich projektu.

Produkty projektu – 14 wspartych podmiotów zwalczających COVID-19

Całkowity koszt projektu:                   56 101 999,09 PLN

Współfinansowanie EFRR:                 42 076 499,30 PLN

Współfinansowanie Budżetu Państwa: 8 415 299,86 PLN

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com