SPZOZ Augustów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowiearta na WordPressie

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa dotyczącego projektu “Doskonalenie pogotowia ratunkowego przy wykorzystaniu instytucji ochrony zdrowia regionu przygranicznego” podpisano umowę nr LT-PL/088 na finansowanie w wysokości 54334.00 euro. Środki te będą przeznaczone na zakup aparatu do znieczuleń, stołu operacyjnego i szolenie młodzieży z zakresu ratownictwa medycznego i zasad udzielania pierwszej pomocy.

W dniu 18 sierpnia w Szpitalu w Mariampolu odbyło się spotkanie partnerów projektu LT-PL/088 “Doskonalenie pogotowia ratunkowego przy wykorzystaniu współpracy instytucji ochrony zdrowia regionu przygranicznego”. Jego realizacja rozpoczęła się na początku miesiąca i jest największym projektem w realizowanym  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.  Uczestniczy w nim 8 instytucji medycznych – 4  z Litwy i 4 z Polski. Partnerem Wiodącym jest Szpital w Mariampolu. Pozostali partnerzy to: Szpital w Łoździejach, Wyłkowyszkach, Suwałkach, Augustowie i Białymstunia e2oku, oraz Centrum Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wiłkowyszkach i Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach. Projekt jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość trwającego 26 miesięcy projektu to 4 561 586 EURO.
Projekt, wspólnie z partnerami, przygotowało biuro Instytucji Publicznej Euroregion Niemen w Mariampolu.
W trakcie spotkania zorganizowanego przez Partnera Wiodącego – Szpital w Mariampolu, omówiono zagadnienia związane z jego wdrażaniem i realizacją.
W dniach 23-24 września b.r. odbdzie się konferencja otwierająca wunia e3 której będzie uczestniczyć będzie po 35 przedstawicieli z każdego kraju. W trakcie realizacji projektu zostaną wyremontowane Oddziały Intensywnej Terapii w Suwałkach i Mariampolu, pomieszczenia na potrzeby chirurgii jednego dnia i system klimatyzacji w Suwałkach. Będzie także wyremontowny Oddział Intensywnej Terapii w Wyłkowyszkach. Planuje się zakup nowoczesnej aparatury medycznej (w sumie 244 szt.) dla szpitali w Suwałkach, Mariampolu, Wiłkowyszkach, Białymstoku i Augustowie oraz zakup karetek pogotowia ratunkowego z dodatkowym wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach, dla Centrum Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wyłkowyszkach i Szpitala w Łoździejach. Jednym z celów projektu jest rozwój współpracy pomiędzy instytucjami medycznymi i specjalistami w celu doskonalenia umiejętności pracowników. Projekt przewiduje zorganizowanie 4 szkoleń, 8 seminariów, 2 konferencji, 20 pogadanek dla uczniów. Ponadto planowane jest wydanie słowniczka polsko-litewskiego terminów medycznych. Realizacja projektu, rozwijając współpracę przygraniczną przez wspólne inicjatywy na poziomie lokalnym i regionalnym, zmierza do polepszenia standardów życia ludności obszaru przygranicznego gwarantując wysoką jakość infrastruktury medycznej i przeciwdziała zjawisku wykluczenia społecznego ludności lokalnej i turystów.

image005 W dniu 15 listopada 2010 roku w Augustowie odbyły się warsztaty Postępowanie w nagłych przypadkach w ramach współpracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Oddziału Intensywnej Terapii. Zostały one zrealizowane w ramach Projektu LT-PL/088 „Doskonalenie pogotowia ratunkowego przy wykorzystaniu współpracy instytucji ochrony zdrowia regionu przygranicznego” realizowanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego. W warsztatach wzięło udział 29 osób – przedstawicieli jednostek ochrony zdrowa ze szpitali w Mariampolu, Wyłkowyszkach, Łozdziejach, WSPR w Suwałkach, Szpitali w Suwałkach, Białymstoku i Augustowie. Wśród zaproszonych gości byli między innymi przedstawiciele władz lokalnych Augustowa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Ministerstwa Zdrowia. Warsztaty rozpoczęły się wykładem Pana Profesora dr hab. J.R.Ładnego z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ratownictwa medycznego,  pt „Złota godzina”.  W dalszej części warsztaty prowadzili: Dr Maria Pełszyńska, dr Paweł Drozdowski, dr Wioletta Tomaszycka – Bednarczyk. W trakcie warsztatów uczestnicy mieli okazję zadawania pytań prowadzącym oraz wymiany doświadczeń i uwag w zakresie organizacji ratownictwa medycznego na poziomie jednostek ochrony zdrowia, współdziałania zespołów i oraz personelu medycznego różnych specjalności.

 

W dniu 16 grudnia 2010 roku dwoje przedstawicieli  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie, w tym Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, uczestniczyło w warsztatach organizowanych przez Szpital w Mariampolu, na temat „UDZIELANIE  PIERWSZEJ POMOCY DZIECIOM“. Warsztaty zrealizowane w ramach Projektu LT-PL/088 „Doskonalenie pogotowia ratunkowego przy wykorzystaniu współpracy instytucji ochrony zdrowia regionu przygranicznego” realizowanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się z metodami organizacji i prowadzenia pierwszej pomocy dzieciom w Szpitalu w Marioampolu oraz przedyskutować je na tle rozwiązań stosowanych w ich macierzystych placówkach.

 

Sprawozdanie

ze szkolenia młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków

W dniu 26 maja 2011 roku odbyło się w siedzibie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego szkolenie młodzieży w  zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach Projektu LT-PL/088 The improvement of emergency services through cooperation of medical institutions in cross-border area. Organizatorem szkolenia był SP ZOZ w Augustowie.  Współorganizatorami szkolenia byli Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie, Komenda Powiatowa Policji w Augustowie, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Augustowie oraz Wydział Ochrony Zdrowia Państwowej wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. W szkoleniu wzięło udział 103 uczniów.

Spotkanie rozpoczął przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji, który omówił główne przyczyny wypadków oraz zagadnienia związane z zapobieganiem wypadkom. Następnie Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej omówił zasady zachowania się w przypadku bycia uczestnikiem lub świadkiem wypadku. Czterech studentów Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach omówiło i przeszkoliło każdego uczestnika szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej. Szkolenia odbywały się użyciem fantomów oraz sprzętu ratowniczego, m.in. defibrylatorów. Uczestnikom spotkania rozdano zapachy samochodowe z logo programu.

Dyrekcja Szpitala wyraża podziękowanie Komendzie Powiatowej Policji,  Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach oraz Augustowskiemu Centrum edukacyjnemu za pomoc w Organizacji szkolenia.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com