SPZOZ Augustów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowiearta na WordPressie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul Szpitalna 12, 16-300 Augustów, NIP 8461375707, REGON 790317038, tel. 87 644 42 84, email sekretariat@spzoz.augustow.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: sekretariat@spzoz.augustow.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celach rezerwacji, potwierdzania i odwoływania konsultacji lekarskich lub badań diagnostycznych, informowania Pani/Pana o zarezerwowanych konsultacjach lekarskich lub badaniach diagnostycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w przepisach prawa.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 6. podmioty lub organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. podmioty, z którymi Administrator współpracuje w ramach prowadzonej działalności, w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem (w szczególności: dostawcy usług i systemów teleinformatycznych),
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku, uznania, iż przetwarzanie przez SPZOZ w Augustowie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych w tym profilowaniu.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com