Komunikat NFZ dot. Uprawnień pacjentów posiad. upraw. kombatanckie

Przedstawiam informacje na temat poszczególnych grup pacjentów uprawnionych do korzystania ze świadczeń poza kolejnością jak również korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:

 - osoby posiadające uprawniania kombatanckie przyznane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w drodze decyzji administracyjnej
na podstawie przepisów. Osobom tym Szef Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych wydaje zaświadczenie.
 - członkowie Korpusu Weteranów Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby posiadając Legitymację członka Korpusu Weteranów Rzeczypospolitej Polskiej zawsze posiadają uprawniania kombatanckie, a co za tym idzie mogą korzystać ze specjalnych uprawnień w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 - inwalidzi wojenni oraz osoby represjonowane legitymujące się odpowiednio: książeczką inwalidy wojennego - wojskowego o symbolu ZUS Rw-51. Dokument ten wystawia Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pacjenci posiadający legitymacje wydaną przez ZUS o symbolu ZUS Rw-52 nie posiadają prawa do świadczeń poza kolejnością. Osoby represjonowane winny zatem, chcąc skorzystać z uprawniania do leczenia poza kolejnością, przedstawić inny dokument, np. zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich.
 - działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowane z powodów politycznych na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Działaczce opozycji antykomunistycznej  oraz osoby represjonowane z powodów politycznych otrzymują z Urzędu legitymacje potwierdzającą uzyskany przez nich status.
 - osoby deportowane do pracy przymusowej lub osadzone w obozach pracy przez III Rzesze i Związek Socjalistycznych Republik Radzickich. Dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnienia osoby deportowanej do pracy przymusowej jest legitymacja, którą wydaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
 - żołnierze zastępczej służby wojskowej, tj. żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnieni w kopalniach węgla, kamieniołomach, w zakładach rud uranu i batalionach budowalnych oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych.

 Zarówno żołnierze, górnicy jak i cywilne niewidome ofiary działań wojennych posiadają także prawa do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, jest w przypadku żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych zaświadczenie o uprawnieniach żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych wydawane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz w przypadku cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, wystawiona przez organ rentowy.

W załączeniu przedstawiam pismo Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z wzorami dokumentów potwierdzających uprawniwnia.

Załącznik