Zapytanie ofertowe z dnia 11.08.2017 r.

interreg-litwa-polskabw

Augustów, 11.08.2017

Zapytanie ofertowe z dnia 11.08.2017 r.

 

w  ramach projektu „Powiaty Altus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny” (nr LT-PL-1R-021) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę materiałów promocyjnych  obejmujących: 300 pendrive’ów i 2 rollupy

        I.            Dane zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie,

 ul. Szpitalna 12,

16-300 Augustów

      II.            Opis przedmiotu zamówienia

2.1   Przedmiotem zamówienia jest dostawapendrivów- 300 sztuk

Opis/Parametry minimalne:

- Materiał: aluminium/plastik

- Pojemność 8 GB 

- Wersja 2.0 lub wyższa

 - Każda sztuka w opakowaniu

 - Obrotowa metalowa zatyczka typu twister

- Grawer w jednym kolorze – logo jednostronne - logotypy programu,  zgodnie z wytycznymi Programu współpracy Litwa - Polska Interreg V-A

2 .2 Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie i dostarczenie rollupów– 2 sztuki

 

Opis/Parametry minimalne:

- wykonanie projektu/ów z wykorzystaniem obowiązkowych elementów do umieszczenia, zgodnie z wytycznymi Programu współpracy Litwa – Polska Interreg V-A      

- wykonawca samodzielnie zdobędzie ewentualne elementy, jeśli będzie ich potrzebował, np.  zdjęcia

- materiał: tkanina typu blockout

- jednostronna grafika, o wymiarach 85x200cm

- aluminiowa kaseta z mechanizmem samonawijającym

- trwałe, stabilne, trzymające pion, wyposażone w 2 obrotowe stopki stabilizujące, posiadające listwę górną zaciskową

- składany, aluminiowy maszt

- górna listwa aluminiowa, usztywniająca grafikę

- torba transportowa

- technika: druk solwentowy 4+0

-    nadruk – grafika w pełnym kolorze CMYK + kolorowe logotypy

    III.            Warunki udziału w postępowaniu (kryteria formalne)

3.1   Brak powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu  Zleceniodawcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b)posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Nie spełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych skutkować będzie odrzuceniem oferty
 z dalszego postępowania.

Potwierdzeniem spełnienia warunku jest OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH –Załącznik nr 2

IV. Kryteria oceny ofert

4.1  . Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert uznanych za ważne, spełniające wymogi formalne na podstawie poniższego kryterium:

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty od Oferentów spełniających wymogi udziału w postępowaniu

4.2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

Cena - waga: 100%

Łączna maksymalna liczba punków z kryterium cena wynosi 100.

4.3 Zasady punktacji

 • Punkty za kryterium Cena zostaną obliczone według następującego wzoru:

                                100 = liczba punktów

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów w kryterium Cena: 100. Waga tego kryterium: 100%.

Punktacja oferty dokonana zostanie w odniesieniu do każdego elementu zamówienia wskazanego w pkt. II zapytania oddzielnie (oznaczonych numerami 2.1 i 2.2).

V.                  Informacje o procedurze zapytania ofertowego.

 1. 1.Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1) oraz podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną.
 2. 2.Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 3. 3.Każdy Oferent ma prawo do złożenia tylko 1 oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. 4.Ofertę na załączonym Formularzu Ofertowym wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów lub faksem na numer (87) 643 34 19 lub pocztą elektroniczną (jako skan podpisanego dokumentu)  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2017 r.

 1. 5.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. 6.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.W przypadku składania dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie powinno zostać podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia. Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń przysięgłych.
 3. 7.Ofertę należy wypełnić w sposób czytelny na komputerze lub pismem maszynowym.
 4. 8.Wykonawca określi cenę brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia.
 5. 9.Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach zapytania oraz udzielania wszelkich wyjaśnień  jest Pan Adam Bartnicki, tel.644 42 59, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
 6. 10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania na każdym etapie jego trwania, do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania lub do modyfikacji zapytania ofertowego.
 7. 11.O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje oferentów drogą mailowąza pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.spzoz.augustow.pl
 8. 12.Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
 1. VI.Termin realizacji zamówienia/płatności
 2. 1.Preferowany termin realizacji zamówienia 29 sierpnia 2017
 3. 2.Termin płatności 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
 1. VII. Umowa

Po zakończeniu postępowania ofertowego, Zamawiający zawrze z wyłonionym Oferentem umowę.

 1. VIII. Warunki zmiany umowy

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:

 1. 1.uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia;
 2. 2.obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta;
 3. 3.okoliczności siły wyższej,
 4. 4.zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
 1. IX.Lista załączników.
 1. 1.Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
 2. 2.Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 

Zapytanie ofertowe_zał. nr 1_formularz ofertowy.docx

Zapytanie ofertowe_zał. nr 2_oświadczenie.docx