Zapytanie ofertowe z dnia 11.08.2017 r.

interreg-litwa-polskabw

Augustów, 11.08.2017

Zapytanie ofertowe z dnia 11.08.2017 r.

 

w  ramach projektu „Powiaty Altus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny” (nr LT-PL-1R-021) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę materiałów promocyjnych  obejmujących: 300 pendrive’ów i 2 rollupy

        I.            Dane zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie,

 ul. Szpitalna 12,

16-300 Augustów

      II.            Opis przedmiotu zamówienia

2.1   Przedmiotem zamówienia jest dostawapendrivów- 300 sztuk

Opis/Parametry minimalne:

- Materiał: aluminium/plastik

- Pojemność 8 GB 

- Wersja 2.0 lub wyższa

 - Każda sztuka w opakowaniu

 - Obrotowa metalowa zatyczka typu twister

- Grawer w jednym kolorze – logo jednostronne - logotypy programu,  zgodnie z wytycznymi Programu współpracy Litwa - Polska Interreg V-A

2 .2 Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie i dostarczenie rollupów– 2 sztuki

 

Opis/Parametry minimalne:

- wykonanie projektu/ów z wykorzystaniem obowiązkowych elementów do umieszczenia, zgodnie z wytycznymi Programu współpracy Litwa – Polska Interreg V-A      

- wykonawca samodzielnie zdobędzie ewentualne elementy, jeśli będzie ich potrzebował, np.  zdjęcia

- materiał: tkanina typu blockout

- jednostronna grafika, o wymiarach 85x200cm

- aluminiowa kaseta z mechanizmem samonawijającym

- trwałe, stabilne, trzymające pion, wyposażone w 2 obrotowe stopki stabilizujące, posiadające listwę górną zaciskową

- składany, aluminiowy maszt

- górna listwa aluminiowa, usztywniająca grafikę

- torba transportowa

- technika: druk solwentowy 4+0

-    nadruk – grafika w pełnym kolorze CMYK + kolorowe logotypy

    III.            Warunki udziału w postępowaniu (kryteria formalne)

3.1   Brak powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu  Zleceniodawcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b)posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Nie spełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych skutkować będzie odrzuceniem oferty
 z dalszego postępowania.

Potwierdzeniem spełnienia warunku jest OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH –Załącznik nr 2

IV. Kryteria oceny ofert

4.1  . Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert uznanych za ważne, spełniające wymogi formalne na podstawie poniższego kryterium:

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty od Oferentów spełniających wymogi udziału w postępowaniu

4.2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

Cena - waga: 100%

Łączna maksymalna liczba punków z kryterium cena wynosi 100.

4.3 Zasady punktacji

 • Punkty za kryterium Cena zostaną obliczone według następującego wzoru:

                                100 = liczba punktów

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów w kryterium Cena: 100. Waga tego kryterium: 100%.

Punktacja oferty dokonana zostanie w odniesieniu do każdego elementu zamówienia wskazanego w pkt. II zapytania oddzielnie (oznaczonych numerami 2.1 i 2.2).

V.                  Informacje o procedurze zapytania ofertowego.

 1. 1.Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1) oraz podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną.
 2. 2.Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 3. 3.Każdy Oferent ma prawo do złożenia tylko 1 oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. 4.Ofertę na załączonym Formularzu Ofertowym wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów lub faksem na numer (87) 643 34 19 lub pocztą elektroniczną (jako skan podpisanego dokumentu)  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2017 r.

 1. 5.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. 6.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.W przypadku składania dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie powinno zostać podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia. Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń przysięgłych.
 3. 7.Ofertę należy wypełnić w sposób czytelny na komputerze lub pismem maszynowym.
 4. 8.Wykonawca określi cenę brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia.
 5. 9.Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach zapytania oraz udzielania wszelkich wyjaśnień  jest Pan Adam Bartnicki, tel.644 42 59, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. 10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania na każdym etapie jego trwania, do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania lub do modyfikacji zapytania ofertowego.
 7. 11.O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje oferentów drogą mailowąza pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.spzoz.augustow.pl
 8. 12.Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
 1. VI.Termin realizacji zamówienia/płatności
 2. 1.Preferowany termin realizacji zamówienia 29 sierpnia 2017
 3. 2.Termin płatności 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
 1. VII. Umowa

Po zakończeniu postępowania ofertowego, Zamawiający zawrze z wyłonionym Oferentem umowę.

 1. VIII. Warunki zmiany umowy

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:

 1. 1.uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia;
 2. 2.obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta;
 3. 3.okoliczności siły wyższej,
 4. 4.zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
 1. IX.Lista załączników.
 1. 1.Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
 2. 2.Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 

Zapytanie ofertowe_zał. nr 1_formularz ofertowy.docx

Zapytanie ofertowe_zał. nr 2_oświadczenie.docx