Zapytanie Ofertowe Płyta Lądowiska

Augustów, dn. 18 stycznia 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej płyty lądowiska ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, ekspertyzami i opiniami technicznymi przewidzianymi dla tego rodzaju inwestycji.

 Augustów, dn. 18 stycznia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej płyty lądowiska ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, ekspertyzami i opiniami technicznymi przewidzianymi dla tego rodzaju inwestycji.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej dla następujących zadań :

 1. Płyty lądowiska dla startu i lądowań helikopterów wraz z niezbędną infrastrukturą do lądowań w dzień i w nocy.

 2. Połączenie płyty lądowiska z pomieszczeniami Izby Przyjęć poprzez ciąg komunikacyjny w piwnicy budynku głównego.

 3. Projektu w zakresie zagospodarowania terenu i układu wewnętrznej komunikacji a także połączenia z zewnętrznymi drogami publicznymi.

 4. Dokumentacja składać się powinna z:

1. Wykonanie map do celów projektowych.

2. Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej oraz wytypowanie drzew niezbędnych do wycięcia z uwagi na kolizję z przedmiotowa inwestycją

3. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej.

4. Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia będącej podstawą do wystąpienia o uzyskanie decyzji środowiskowej.

5. Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego dla całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z niezbędną infrastrukturą do lądowań w dzień i w nocy tj;

 1. Dokumentacji budowlano-wykonawczej, która powinna zawierać rozwiązanie dotyczące komunikacji miedzy płytą lądowiska a Izbą Przyjęć oraz projekt budowlany – 5 egz. oraz na płycie CD wersja elektroniczna w formacie -*.dwg i *.pdf- 2egz.,

 2. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 2egz. oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w wersji elektronicznej w formacie -*.dwg i *.pdf- 2egz.,

 3. Przedmiaru robót - 2 egz. oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w wersji elektronicznej w formacie -*.xls i *.pdf- 2 egz.,

 4. Kosztorysu inwestorskiego we wszystkich branżach - 2 egz. oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w wersji elektronicznej w formacie -*.xls i *.pdf- 2egz.,

 5. Kosztorysu nakładczego we wszystkich branżach- 2 egz. oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w wersji elektronicznej w formacie -*.xls i *.pdf- 2egz.,

 6. Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – w ilości 5 egz. oraz w wersji elektronicznej na płycie CD wersja elektroniczna w formacie -*.doc lub *rtf - 2 egz.

 7. Projektu koncepcyjnego w zakresie komunikacji miedzy płytą lądowiska a zewnętrznymi drogami publicznymi - 5 egz. oraz na płycie CD wersja elektroniczna w formacie -*.dwg i *.pdf- 2 egz.,

 8. Projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie instalacji elektrycznej - 5 egz. oraz na płycie CD wersja elektroniczna w formacie -*.dwg i *.pdf- 2 egz.,

 1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi uwzględniać wszystkie elementy projektu technologii lądowiska .

 2. Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia, potrzebne do rozpoczęcia budowy oraz uzyskania decyzji wpisu lądowiska do ewidencji.

 3. Lokalizacja inwestycji znajduje się na działce nr 65/7 i 65/8 przy ul. Szpitalnej 12.

 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, wspólnotowymi oraz międzynarodowymi, zasadami wiedzy i sztuki technicznej, warunkami ustalonymi przez właściwe władze w wydanych decyzjach i pozwoleniach, a w szczególności zgodnie z:

 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U nr 20 poz. 826)

 2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. 2003 r., Nr 130, poz. 1193 z późń. zm.)

 3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 – rozdz. 1-2 )

 4. Ustawą Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z późn. zm. ( tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 )

 1. Przed wykonaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona inwentaryzacji istniejącego miejsca przeznaczonego do startów i lądowań na bazie którego ma powstać lądowisko oraz dokona wizji lokalnej w celu prawidłowego sporządzenia dokumentacji projektowej, którą należy poprzedzić sporządzeniem Koncepcji (analizy techniczno-ekonomicznej) i zatwierdzonej przez Zamawiającego.

 2. Kosztorysy inwestorsko-cenowe zostaną sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w projekcie technologii lądowiska wyniesionego załączonym do SIWZ (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

 3. Przedmiary robót zostaną sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. Nr 202, poz. 2072.

 4. Projektant przekazując dokumentację projektową zamawiającemu przekazuje jednocześnie prawa autorskie wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wynagrodzenie za przekazanie praw autorskich ma być ujęte w cenie oferty. Wykonawca/Projektant pełnić będzie nadzór autorski nad realizacją projektu budowlanego.

 5. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu na którym ma powstać inwestycja oraz wszystkich instalacji w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy. W celu umówienia się na wizje

lokalną należy kontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za merytoryczna część przedmiotu zamówienia.

 1. Opracowanie/analiza  zawierające wszystkie informacje niezbędne do wypełnienia sekcji D i F wniosku o dofinansowanie projektu  - wzór wniosku z instrukcją dostępny na stronie https://www.pois.gov.pl/nabory/91-infrastruktura-ratownictwa-medycznego-4/

 2. Termin oddania projektu – 10 marca 2017 r.

 

 

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów, faksem na numer (87) 643 34 19 lub pocztą elektroniczną na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2017 r. do godziny 1400.