Cennik pozostałych usług

L.p.

Nazwa usługi

Cena brutto w zł

1

Kserokopia historii choroby (1 strona)

0,80

2

1 strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej

6,73

3

Wyciąg, odpis lub kopia dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych

6,73

4

Wynajem kaplicy w prosektorium (jedna doba)

100

5

Wkłucie dożylne w celu pobrania krwi

10

6

Wydanie zaświadczenia lekarskiego na żądanie pacjenta ( podstawa prawna ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej Dz.U Nr 112, poz 654 z poźń. zm)

36,90

7

Opłata za przechowywanie zwłok za 1 dobę

125