Cennik pozostałych usług

Lp.

Nazwa usługi

Cena brutto w zł

1

Kserokopia historii choroby 1 strona ( pierwszy odpis historii choroby bezpłatnie )

0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale

2

Wyciąg, odpis lub kopia dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych

0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale

3

Wkłucie dożylne w celu pobrania krwi

10

4

Wydanie zaświadczenia lekarskiego na żądanie pacjenta ( podstawa prawna ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej Dz.U Nr 112, poz 654 z poźń. zm)

36,90

5

Opłata za przechowywanie zwłok za 1 dobę

200

6

Wynajem sali sekcyjnej

200