Sprostowanie do postępowania przetargowego 4/ZP/2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje, że w postępowaniu przetargowym nr 4/ZP/2016 w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sekcji B punkt e wystąpił błąd w zapisie -

jest

"Wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykaz minimum 1 roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 4000 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ."

a powinno być

"Wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykaz minimum 1 roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ ."

W załączniku nr 4 ( Projekt umowy)
w paragrafie 1 punkt 3 wykreśla się zapis "oraz adaptacji pomieszczenia magazynowego na Świetlicę Szpitalą w SPZOZ w Augustowie".