Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki

      Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Roz.MZ z dnia 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z dnia 17.02.2012r.poz.182).    

     Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w Roz.MZ z dnia 20.07.2011r.,w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151,poz.896).

     Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego znajdują się w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych.

     Podanie z dokumentami prosimy składać w zamkniętej kopercie umieszczając swoje imię nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści „Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Gazecie Wyborczej pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie ,16-300 Augustów ul.Szpitalna 12.

        Konkurs odbędzie się w okresie 2 miesięcy od daty upływu terminu składania ofert.

    O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Wynagrodzenie według Regulaminu Pracowników SP ZOZ w Augustowie. Mieszkania nie zapewniamy.