Konkurs ofert na świadczenia w zakresie czynności diagnostyki laboratoryjnej

 

    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie ogłasza konkurs ofert na świadczenia w zakresie czynności diagnostyki laboratoryjnej wraz z dzierżawą pomieszczeń oraz przejęciem personelu zatrudnionego na podstawie art. 231 kodeksu pracy.           

    Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy.

   Szczegółowe warunki konkursu dostępne w Dziale Organizacji i Kontroli ( ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów, pokój nr 2 w budynku administracji ) oraz na stronie internetowej szpitala www.spzoz.augustow.pl.

   Ofertę należy składać w sekretariacie SPZOZ w Augustowie do dnia 21 lutego 2014 r. do godz. 10:30.

   Otwarcie ofert nastąpi w SPZOZ w Augustowie w dniu 21 lutego 2014 r. o godz. 11:00 w świetlicy szpitalnej.

   Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

            Oferenci winni wnieść wadium w wysokości 500 zł do terminu składania ofert ( nr konta bankowego 37 1440 1101 0000 0000 0974 4177 ).  

   Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami – Adam Bartnicki tel. (87) 6444259.

   Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyn.

   W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.

   Oferent może złożyć do Dyrektora SPZOZ w Augustowie umotywowany na piśmie protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

 
Szukaj pliku:  
Nazwa pliku Rozmiar Data modyfikacji
ilosc badan spzoz augustow.xls 47.5 KB17/01/2014
Ogloszenie.doc 25.0 KB17/01/2014
SIWZ.doc 206 KB17/01/2014
odpowiedzi nr 1.doc 61.5 KB12/02/2014
Rozstrzygniecie protestu.doc 27.0 KB17/02/2014
Odp.2.doc 40.0 KB17/02/2014
Protest.doc 89.0 KB17/02/2014
Najoferta.doc 29.0 KB21/02/2014