Spoty reklamowe

interreg-litwa-polska

Augustów, dn. 15 lutego 2018 r.

Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje, iż w ramach projektu „Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny” (nr LT-PL-1R-021) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska ogłasza zapytanie ofertowe na przedstawienie oferty cenowej na:
1. przygotowanie, opracowanie i publikację 4 artykułów prasowych
2. produkcję i emisję 2 spotów filmowych
promujących projekt pn.: "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" (nr LT-PL-1R-021) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska

Załaczniki:

Zapytanie_ofertowe_artykuły.docx

Zapytanie_ofertowe_zał. nr 1_SZOP.docx

Zapytanie_ofertowe_zał. nr 2_oświadczenie.docx

Zapytanie_ofertowe_zał. nr 3_formularz ofertowy.docx

 

 

Augustów, dn. 27 lutego 2018 r.

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZADANIU NR 1 I ODRZUCENIU OFERTY W ZADANIU NR 2

 

 

 

Dotyczy : zapytanie ofertowe na przygotowanie, opracowanie i publikację 4 artykułów prasowych oraz produkcję i emisję 2 spotów filmowych

 

 

 

            Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

 

Zadanie nr 1 – ADMIS Sp. z o.o., ul. Św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok – cena brutto 5 412,00 zł ( słownie : pięć tysięcy czterysta dwanaście 00/100 zł ),

 

Zadanie nr 2 – SPZOZ w Augustowie unieważnia zapytanie cenowe w Zadaniu nr 2 – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.