dzierżawa

Augustów, dn. 02 lutego 2018 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, działając zgodnie z paragrafem 2 ust. 1 pkt 1) Uchwały Nr 133/XX/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Augustowski, ogłasza przetarg na wydzierżawienie niezabudowanej nieruchomości położonej w Augustowie obręb 4 przy ulicy Konopnickiej, oznaczonej nr ewid. 65/6 o powierzchni 0,0679 ha z przeznaczeniem na uzupełnienie powierzchni biologicznie czynnej, związanej z działalnością Szpitala Specjalistycznego na sąsiedniej działce.

Umowa będzie zawarta na okres 36 miesięcy. SPZOZ w Augustowie ustala cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego w wysokości ok. 24 zł brutto za 1 m2 powierzchni dzierżawy w skali roku.

SPZOZ w Augustowie wymaga wpłaty wadium w wysokości 800,00 zł ( słownie : osiemset 00/100 zł ) na numer konta bankowego : 37 1440 1101 0000 0000 0974 4177 w terminie do dnia 15 lutego 2018 r.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16 lutego 2018 r. o godzinie 1000 w sali szkoleniowej SPZOZ w Augustowie przy ulicy Szpitalnej 12.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie unieważnia przetarg na wydzierżawienie niezabudowanej nieruchomości położonej w Augustowie obręb 4 przy ulicy Konopnickiej, oznaczonej nr ewid. 65/6 o powierzchni 0,0679 ha z przeznaczeniem na uzupełnienie powierzchni biologicznie czynnej, związanej z działalnością Szpitala Specjalistycznego na sąsiedniej działce.