Funkcjonowanie Izby Przyjęć

W obszarze Izby Przyjęć SP ZOZ w Augustowie znajdują się:

- część wydzielona dla pieszych, gdzie przyjmowani są pacjenci ze skierowaniami, przychodzący samodzielnie, bez skierowań i do godziny 18-tej realizowane są planowe przyjęcia, przed wejściem do tej części znajduje się poczekalnia. Drzwi do tego obszaru otwarte są 24 godziny na dobę.

- część wydzielona do przyjęć pacjentów przywożonych do szpitala przez zespoły pogotowia ratunkowego, drzwi do tego obszaru otwierane są na kod znany przez każdy zespół pogotowia lub na dzwonek.

Taki podział jest wymuszony przez przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26.06.2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Obydwa te obszary są oznakowane, opisane i posiadają piktogramy przekierowujące. Wiele osób jednak nie zwraca uwagi na oznaczenia i zdarza się, że piesi starają się dostać przez drzwi do obszaru dla karetek. W obydwu tych częściach znajduje się obszar rejestracji pacjentów.

Do obszaru rejestracji dla pieszych pacjent wchodzi samodzielnie lub w obecności opiekuna. Chorzy przyjmowani są pojedynczo. Do obszaru rejestracji i wstępnej segregacji dla karetek może trafić jednocześnie kilku pacjentów przywiezionych przez pogotowie. Tu odbywa się segregacja zależnie od stanu pacjenta i schorzenia z jakim trafił i pacjenci przekierowywani są do obszaru:

- resuscytacji

- diagnostyczno- zabiegowego

- obserwacyjnego

- wstępnej intensywnej terapii

W obrębie Izby Przyjęć znajduje się także obszar wydzielony dla pacjentek położniczych, ginekologicznych, dla dzieci i obszar izolacji pacjenta z podejrzeniem choroby zakaźnej.

Pacjenci z części dla pieszych, wymagający pogłębionej diagnostyki, obserwacji, izolacji, czy postępowania zabiegowego przekierowywani są także do wyżej wymienionych obszarów.

W części wydzielonej dla przyjęć pacjentów z karetek nie mogą podczas przekazywania pacjentów przebywać osoby postronne, dlatego część ta jest zamykana. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, prawach pacjenta i zgodnie z zasadami zachowania tajemnicy lekarskiej i poszanowania godności i intymności nikt nie może słuchać informacji przekazywanych przez lekarzy i ratowników medycznych na temat stanu zdrowia pacjentów. Nikt postronny nie może też brać udziału w zbieraniu wywiadu przez lekarza czy badaniu pacjenta. W części dla pieszych także chorzy są przyjmowani przez lekarza pojedynczo, z tych samych powodów, a pozostali oczekują w poczekalni na swoją kolej.