I miejsce w rankingu szpitali publicznych 2017 z kontraktem do 29 mln zł

I Miejsce SPZOZ Augustow IMG 20170413 133939 HDR

Ranking wśród lecznic z kon­traktem do 29 mln zł wygrał Samodzielny Publiczny Za­kład Opieki Zdrowotnej w Augustowie. Jeszcze niedaw­no, w 2008 roku, był w fatalnej sytuacji finansowej. - W kolej­nych latach placówka również przynosiła straty, co było na­stępstwem prowadzonej poli­tyki finansowej i kadrowej - przyznaje Danuta Zawadzka, dyrektor szpitala od 2009 roku. Dodaje, że placówka wymagała inwestycji w wypo­sażenie oraz modernizację oddziałów. Opracowaliśmy program restrukturyzacyjny, którego celem było zmniejsze­nie zatrudnienia oraz wprowa­dzenie oszczędności w gospo­darce lekowej i materiałowej. Efekty tych działań zaczęliśmy odczuwać w 2014 roku, kiedy udało się zmniejszyć straty o połowę, z 2,02 mln do 1 mln zł wylicza dyr. Zawadzka. Już w 2015 roku placówka miała zysk na poziomie 575 tys. zł, nato­miast w 2016 roku nawet 1,5 mln zł. Zatrudnienie spadło z 267 osób w 2013 roku do 232 w 2015 roku. Nie było zwol­nień, jedynie przejścia na emeryturę. Szpital w Augustowie poza dotacjami ze starostwa pozy­skuje też środki z programów unijnych. W ciągu pięciu lat zrealizował cztery projekty, które pozwoliły na zakup sprzętu, aparatury medycznej oraz przeprowadzenie termo- modernizacji. Dzięki dota­cjom ze starostwa w 2015 roku przeprowadziliśmy m.in. kapi­talny remont oddziału ortope­dycznego oraz wewnętrznego męskiego i żeńskiego wylicza dyr. Zawadzka. Kolejne dota­cje ze starostwa i PFRON po­zwoliły na zamontowanie no­woczesnej windy do przewozu chorych. Inwestycje mają poprawić warunki leczenia pacjentów, umożliwiają lepszą i szybszą diagnostykę oraz wprowadzanie nowych i zwiększanie liczby wykonywa­nych już wcześniej zabiegów - wyjaśnia dyrektor lecznicy w Augustowie.

W tym roku szpital chce rozpocząć remont oddziału ginekologiczno-położniczego oraz kontynuować rozprowa­dzanie gazów medycznych na innych oddziałach. Lecznica stara się też o środki unijne na nowoczesny sprzęt do diagno­zowania i profilaktyki z zakre­su ginekologii i położnictwa o wartości ponad 1,7 mln zł. W przyszłym roku dyrekcja chce wybudować lądowisko dla śmigłowców LPR oraz podjazd dla karetek, co pozwoli podjąć starania o reaktywowanie SOR.

Bardzo duży wpływ na efektywność działania ma wysokość kontraktu z NFZ. To ponad 90 proc. przychodów szpitala wyjaśnia dyrektorka i przyznaje, że możliwości ka­drowe, sprzętowe i lokalowe lecznicy są znacznie większe, niż wynika to z kontraktu.

Dyrektor Zawadzka pod­kreśla, że na sukces pracują wszyscy pracownicy, a szcze­gólnie kadra medyczna. Dlate­go stara się pozyskać jak naj­lepszych specjalistów oraz stwarza im możliwości podno­szenia kwalifikacji zawodo­wych. Lecznica kształci też stażystów oraz pozyskuje miejsca na rezydenturę leka­rzy po stażu w deficytowych specjalizacjach.

 

Miejsce

Nazwa

SUMA

PUNKTÓW

efektywność

aktywów

rentowność

sprzedaży

dynamika

kontraktu

NFZ

1

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W AUGUSTOWIE

52

20

13

19

2

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GŁUBCZYCACH

51

14

18

19

3

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PAJĘCZNIE

49

18

20

11

4

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĘGROWIE

49

13

20

16

5

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL REJONOWY W NOWOGARDZIE

46

20

13

13

6

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE

45

17

13

15

7

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘDZINACH

45

10

19

16

8

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIDZICY

44

20

16

8

9

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROPCZYCACH

44

18

10

16

10

SZPITAL REHABILITACYJNY 1 OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W ŻMIGRODZIE

43

20

17

6

11

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPCY

43

18

16

9

12

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIERPCU

43

18

10

15

13

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE FROMBORKU

42

20

14

8

14

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO W OLSZTYNIE

42

18

12

12

*"15

SZPITAL PEDIATRYCZNY W BIELSKU-BIAŁEJ

42

16

17

9

16

CENTRUM PSYCHIATRII W KATOWICACH

42

10

17

15

17

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE

41

14

19

8

18

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KŁOBUCKU

40

14

20

6

19

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

39

20

17

2

20

WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY IM.STEFANA JASIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

39

13

18

8

21

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL DLA NERWOWO 1 PSYCHICZNIE CHORYCH W MIĘDZYRZECZU

39

6

20

13

22

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZWOLENIU

38

20

14

4

23

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZŁUCHOWIE

38

20

8

10

"24

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LESKU

38

16

11

11

25

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĄGROWCU

37

20

9

8